• 4
  • زیربشقابی مدل Nirvana Fiesta

زیربشقابی مدل Nirvana Fiesta

30000
موجود
این ظرف دایره ای بزرگ و زیبا برای قرار دادن زیر بشقاب میمهان استفاده می شود.