• 10
  • ظرف زیر قوری مدل Pinoli

ظرف زیر قوری مدل Pinoli

30000
موجود
این ظرف با چوب بامبو می باشد و زیر قوری قرار می گیرد تا حرارت آن سطح میز را خراب نکند.