• 14
  • پد زیر قاشق مدل sponi

پد زیر قاشق مدل sponi

بمبوم

30000
موجود
این پد اجازه نمیدهد در حال آشپزی سطح روی میز یا کابینت شما آلوده وکثیف شود.