زیر سیگاری

71000
موجود
ساخته شده از چوب طبیعی درخت گردو , بسیار مقاوم