• 2
  • سطل زباله2 IKEA مدل KNODD

سطل زباله2 IKEA مدل KNODD

600.456.56

ایـکیا

600000
موجود

حتی در مناطق مرطوب مانند حمام و زیر بالکن های پوشیده شده قابل استفاده است.

فقط برای مصارف داخلی توصیه می شود.