• 12
  • زیر کتری مدل pita nihale

زیر کتری مدل pita nihale

بمبوم

ناموجود
وزن:
این ظرف با چوب بامبو می باشد و زیر قوری قرار می گیرد تا حرارت آن سطح میز را خراب نکند. <br />
مشخصات فنی

زیر کتری مدل pita nihale