• 14
  • پد زیر قاشق مدل sponi

پد زیر قاشق مدل sponi

بمبوم

ناموجود
وزن:
این پد اجازه نمیدهد در حال آشپزی سطح روی میز یا کابینت شما آلوده وکثیف شود.
مشخصات فنی

پد زیر قاشق مدل sponi