• 17
  • جاقاشقی مدل nirvana aron

جاقاشقی مدل nirvana aron

بمبوم

ناموجود
وزن:
این جا قاشقی زیبا به اشپزخانه شما نظم و ریبایی میدهد.
مشخصات فنی

جاقاشقی مدل nirvana aron