• 28
  • ظرف نگهداری مدل Sante

ظرف نگهداری مدل Sante

بمبوم

ناموجود
وزن:
ظرف نگهداری مواد غذایی درب آن محکم بسته می شود و از فساد مواد جلوگیری می کند.
مشخصات فنی

ظرف نگهداری مدل Sante