• 41
  • ظروف نگهداری اجیل مدل Tade

ظروف نگهداری اجیل مدل Tade

بمبوم

ناموجود
وزن:
ظرف نگهداری مواد غذایی درب آن محکم بسته می شود و از فساد مواد جلوگیری می کند. <br />
مشخصات فنی

ظروف نگهداری اجیل مدل Tade