• 12
  • چاقوی آشپزی IKEA مدل VORDA متوسط

چاقوی آشپزی IKEA مدل VORDA متوسط

10289246

ایکیا

ناموجود
وزن:
مشخصات فنی

چاقوی آشپزی IKEA مدل VORDA متوسط