• 66
  • 666
  • 6666
  • چاقوی برش سبزیجات IKEA مدل VORDA

چاقوی برش سبزیجات IKEA مدل VORDA

60289244
مشخصات فنی

چاقوی برش سبزیجات IKEA مدل VORDA

  • اندازه محصول

  • طول
    16 cm