• CC081F51-413A-455B-B102-9D29D45A8048
  • 49E83A21-94CE-45F4-AD32-E92776F71E91
  • سبد IKEA مدل RISATORP رنگ قرمز

سبد IKEA مدل RISATORP رنگ قرمز

20410812

طول ۲۵ سانتی متر

عمق ۲۶ سانتی متر

ارتفاع ۱۸ سانتی متر

 

مشخصات فنی

سبد IKEA مدل RISATORP رنگ قرمز