• 66
  • جاشمعی IKEA مدل MASKERING

جاشمعی IKEA مدل MASKERING

10454203

قطر 9 سانتی متر

 

مشخصات فنی

جاشمعی IKEA مدل MASKERING